Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

gramer kurallarına uygun olarak .grammatical

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
Maddesinde ileri sürülen kurallara uygun olarak Üye Devletler tarafından açılan veya ulusal parlamentolarıveya parlamentoların biryasama meclisi adına yasal düzenlerine uygun olarak bildirilen davalarıgörme yetkisinesahiptir .Upon adoption , legislative resolutions of the European Parliament andpositions of the Council of Ministers shall be sent to the national Parliaments of the Member States .
Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği bütçesinin uygulanmasından ve Avrupa Birliği fonlarının iyi bir şekilde ve ilgili kural ve düzenlemelere uygun olarak harcanmasının sağlanmasından sorumludur .The European Commission is responsible for the implementa tion of the budget of the European Union and for ensuringthat EU funds are spent wisely and in conformity with the relevant rules and regulations .
Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşerProper etiquette would be to offer your name in return
Budurumda Avrupa Konseyi , Üye Devletler ’ e kendi anayasal kurallarına uygun olarak but ür bir kararın kabul edilmesine dair tavsiyede bulunur .It shall in that case recommendto the Member States the adoption of such a decision in accordance with their respective constitutional requirements .
Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyorIn line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
Sayıştay , denetim çalışmaları aracılığıyla AB fonlarının geçerli kurallar ve tüzüklere uygun olarak tahsil edilmelerinin ve kullanılmalarının sağlanmasına yardımcı olur ,Through its audit work , the Court helps ensure that EU funds are collected and used in accordance with the applicable rules and regulations ;
Amaç işlemlerin geçerli kural ve düzenlemelere uygun olarak yapıldığı , gerçekten var oldukları , doğru şekilde hesaplandıkları ve AB yardımı lehdarlarının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinden emin olmaktır .The objectiveis to ensure that transactions have been execut ed in accordance with the relevantrules andregulations , that they exist in reality , have been correctly calculated and that the beneficiaries of EU aid havefulfilled their obligations .
Yüksek eğitim kurumlarının kurum içi kurallarına uygun olarak , iç değerlendirme sü reci rektör / dekan tarafından atanan özel bir komisyon tarafından yönetilir .The internal rules of all higher education institutions establish that the internal evaluation process has to be managed by a specific commission appointed by the rector / dean .
Yasallık ve düzenlilik : Tahsil edilen gelirler ve yapılan harcamalar tüm ilgili kural ve düzenlemelere uygun olarak mı gerçekleşti ?Legality and regularity : Has the income been collected and expenditure incurred in conformity with all relevantrules and regulations ?
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdiConfirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
Böyle itmek kurallara uygun mu?Darrell, is pushing on the last cup legal?
Ormanda kurallara uygun bir adli tarama yapmadıkIt wasn' t like we did a proper forensic sweep of the woods
Şimdiye kadar, et, süt ve diğer süt ürünleriyle uğraşan ve standartlar tarafından peynir ve benzeri ürünleri soğutarak saklamaları gereken bağımsız işletmelerin yaklaşık yarısı kurallara uygun bulunduSo far, about half of independent businesses working with meat, milk and other dairy products-- required by the standards to keep cheese and similar goods refrigerated-- are in compliance
Kendi müdahale kurallarına sahiptirler ve çarpışma durumunda buna uygun hareket edeceklerdir. "They have their rules of engagement and they will act accordingly in the event of combat. "
Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyorChris, this is not going by the book
GAP Institute' ta görevli Rudina Heroi, " Hazinenin serbest pazar ekonomisi kurallarına uygun şekilde dağıtılmadığı ve bunun da işletmelere büyük zarar verdiği yönünde kaygıları dile getirdik. Bu durum şimdi Dünya Bankası raporuyla da doğrulandı. " dedi" We raised the concern that the fiscal coffers are not distributed according to the rules of a free market economy, which has damaged businesses greatly, and which is also confirmed by the World Bank report, " GAP Institute 's Rudina Heroi said
Referandum kurallarına göre, Karadağ' ın Sırbistan ile üç yıl önce kurulmuş olan gevşek birliğinden ayrılabilmesi için, uygun seçmenlerin en az yüzde ‧ sinin Pazar günkü seçimlere katılması ve bunların yüzde ‧ inin Karadağ' ın bağımsızlığından yana oy kullanmaları gerekiyorUnder referendum rules, at least ‧ per cent of eligible voters must participate in Sunday 's poll and ‧ per cent of them must vote in favour of independence for Montenegro to be able to pull out of its loose union with Serbia, established three years ago
Rütbeleri veya görevleri ne olursa olsun bütün şüpheliler için geçerli olduğu belirtilen emirde, " Suçluların herhangi bir askeri tesiste, askeri araçta, askeri uçak veya gemide görülmesi halinde, Sırbistan- Karadağ ordusunun profesyonel mensupları hizmet kurallarına uygun şekilde davranmak ve onları gözaltına almak zorundadır, " ifadesi yer alıyor" When the accused are found at a military facility, military vehicle, military airplane or ship, professional members of the army of Serbia-Montenegro are obliged to act according to their service rules and detain them, " the order said, specifying that it covers all suspects, regardless of their current rank or position
Salı günkü yorumlarında Ungureanu, Romanya' nın yargı ve çevre konularındaki tedbirleri uygulamakta ve rekabet kurallarını AB standartları ve normlarına uygun hale getirmekte biraz geri kaldığını kabul ettiIn his comments Tuesday, Ungureanu acknowledged that Romania is lagging behind slightly in the implementation of judicial and environmental measures and in bringing competition rules in line with EU standards and norms
İstanbul Borsası' na Şeriat Kurallarına Uygun İslami endeks geldiSharia Islamic index added to Istanbul Stock Exchange
Bu da, malların BH' den Hırvatistan' a kurallara ve diğer bütün AB ülkelerine uygun şekilde ihraç edileceği anlamına geliyor. " dediThis means that goods will be exported from BiH to Croatia according to the rules and all other EU countries, " Sucic said
Türk hükümeti, İslami beslenme kurallarına uygun gıdalar için yeni standartlar planlıyorThe Turkish government plans new standards for foods that comply with Islamic dietary laws
Gösterilen sayfa 1. 40842 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.14,311 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.