Içine Çeviriler İngilizce:

  • conditional mood   
    (Noun  )
     
    contingent upon something else

"koşul kipi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
Eğer doğrusal kipi kullanmak isterseniz bu kutuyu işaretleyin. Doğrusal kip önyükleyiciye çekirdeğin konumunu sektör/kafa/silindir yerine doğrusal adresleme ile bulmasını söyler. Doğrusal kip bazı SCSI sürücüler için gereklidir ve başka bir bilgisayarda önyükleme diski oluşturmayı planlamadığınız sürece sizi incitmeyecektir. Ayrıntılar için lilo. conf man sayfasına bakınızCheck this box if you want to use the linear mode. Linear mode tells the boot loader the location of kernels in linear addressing rather than sector/head/cylinder. linear mode is required for some SCSI drives, and should n't hurt unless you 're planning to create a boot disk to be used with a different computer. See the lilo. conf man page for details
Burada bu çekirdek için grafik kipi seçebilirsiniz. Eğer herhangi bir VGA grafik kipini kullanacaksanız, çekirdeği çerçeve arabellekli cihazlara destek sağlayacak şekilde yeniden derlemelisiniz. Sor ayarı açılış esnasında bunu size soracaktırYou can select the graphics mode for this kernel here. If you intend to use a VGA graphics mode, you must compile the kernel with support for framebuffer devices. The ask setting brings up a prompt at boot time
CD çalarlar için uygun bir ses kipi CD' si ya da bilgisayarlar ve diğer sayısal müzik çalarlara uygun veri kipi CD' si oluşturulsun mu?Create an audio mode CD suitable for CD players, or a data mode CD suitable for computers and other digital music players?
Çevrimdışı KMail şu anda çevrimdışı kipinde çalışıyor. Çevrimiçi kipine geçmek için tıklayınız... nbsp; % ‧: KMail version; % ‧: help://URL; % ‧: homepage URL; % ‧: generated list of new features; % ‧: First-time user text (only shown on first start); % ‧: generated list of important changes;---end of commentOffline KMail is currently in offline mode. Click here to go online... nbsp
Öntanımlı grafik kipini buradan seçebilirsiniz. Eğer bir VGA grafik kipini kullanmayı tasarlıyorsanız, çekirdeği çerçeve arabellekli cihazlara destek sağlayacak şekilde yeniden derlemelisiniz. Sor ayarı açılış esnasında bunu size soracaktır. Bu, önyükleme yapacağınız tüm Linux çekirdekleri için ortak ayarlama yapar. Eğer her çekirdek için ayrı ayarlamalar istiyorsanız, İşletim Sistemleri kısmına gidin ve oradan Ayrıntılar ı seçinYou can select the default graphics mode here. If you intend to use a VGA graphics mode, you must compile the kernel with support for framebuffer devices. The ask setting brings up a prompt at boot time. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details
Eğer hızlı kipi kullanmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Hızlı kip, ardışık sektörleri okurken okuma isteklerini tek bir okuma isteği olarak ele alır. Bu, yükleme süresini kısaltır ve önyükleme haritasını daha küçük yapar, ancak tüm sistemlerde çalışmazCheck this box if you want to use the compact mode. The compact mode tries to merge read requests for adjacent sectors into a single read request. This reduces load time and keeps the boot map smaller, but will not work on all systems
Bir pencereyi tam ekran göstermeyi seçtiniz. Eğer uygulamanın kendi içerisinde tam ekran kipinden çıkmak için bir seçenek yoksa fareyi kullanarak tam ekran kipinden çıkamazsınız: Bunun yerine pencere eylemleri menüsünü kullanın, % ‧ kısayolunu kullanarak pencere eylemleri menüsünü etkinleştirinYou have selected to show a window in fullscreen mode. If the application itself does not have an option to turn the fullscreen mode off you will not be able to disable it again using the mouse: use the window operations menu instead, activated using the %‧ keyboard shortcut
Yaşadığınız koşulları ya da çalıştığınız koşulları... ya da dünyadaki koşulları protesto etseniz de durum aynı.- Konuşabilir miyim?Whether you' re protesting against the conditions you live in... or the conditions you work in, or the conditions of the whole world
SETimes: Kosova' da erken genel seçimlerin yapılması için ne gibi koşulların mevcut olması gerekir ve bu gibi koşullar mevcut mu?SETimes: What conditions need to be present for early general elections to occur in Kosovo, and are we experiencing such conditions?
Şubat ayında Rehn, Sırbistan’ ın reform sürecinde gösterdiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, fakat AB üyeliği için Belgrad’ ın gerekli tüm koşulları yerine getirmesi gerektiği ve Lahey mahkemesi ile işbirliğinin de bu koşullardan biri olduğunu dile getirdiIn February, Rehn expressed satisfaction with the reform process in Serbia but said that Belgrade must meet all requirements en route to EU membership, including co-operation with The Hague tribunal
Bu durum kötü hava koşulları nedeniyle güç koşullar altında çalışabilen kurtarma ekiplerinin işini daha da zorlaştırdıThis coupled with poor weather conditions were complicating the efforts of rescue workers
İşte bu sistem çok özel ve kendine özgü,...... çünkü burada, çevre koşulları üstünde oynayabiliyoruz...... ve çevre koşullarını değiştirirken canlıların metabolizma değişimini...... izleyebiliyoruz ve benim incelemeyi sevdiğim şey de buBy looking at mussels, you can gain a better understanding about temperature adaptation, and that might help us in the future when it comes to the warming of our planet.Global warming is real
Bildiride, " Katılım kriterleri ve koşullarına kesin uyum, tüm aday ve potansiyel aday ülkeler açısından Avrupa ile başarılı bir bütünleşmenin ön koşulu olmaya devam ediyor ", denildi" Strict compliance with all accession criteria and requirements remains a prerequisite for the successful European integration " of all candidate and potential candidate countries, " said the declaration
Bir koşul dışında hiç bir koşul olmayan nedir?What has no conditions but one condition?
İşte bu sistem çok özel ve kendine özgü,...... çünkü burada, çevre koşulları üstünde oynayabiliyoruz...... ve çevre koşullarını değiştirirken canlıların metabolizma değişimini...... izleyebiliyoruz ve benim incelemeyi sevdiğim şey de buNow, this system is extremely unique and special, because here we can manipulate the environmental conditions, and we look at the metabolic rates of the animals as we vary their environmental condition, and that' s what I love to study
Bu gerçek, aday ülkelerin, AB pazarındaki kurallar ve sert rekabet koşulları karşısında hazır olmalarını ve ekonomilerini bu yeni koşullarda ayakta kalabilecek derecede güçlü ve rekabetçi kılmalarını sağlayacak bir katılım öncesi süreçten geçmelerinin en önemli nedenlerinden biriThat is one of the reasons for a pre-accession period, during which candidate countries get ready for market rules and severe competition within the EU market, and make their economies capable and competitive enough to sustain these new conditions
emmuz’ da Lüksemburg’ da biraraya gelen AB’ lü çalışma bakanları, Avrupa’ daki genç çalışanların, nüfusun geri kalanının karşı karşıya olduğu koşullardan oldukça farklı emek piyasası koşullarının üstesinden gelmek zorunda olduklarını belirttilerEU labour ministers said during a meeting in Luxembourg on June ‧ th that young workers in Europe have to cope with labour market conditions that differ significantly from those facing the rest of the population
Kosova' da siyasi ve ekonomik koşullar ile güvenlik koşullarının istikrara kavuşturulması gerekiyor. Ancak o zaman, yani uluslararası şartlar sağlandığında Kosova' nın nihai durumu değerlendirilebilecekIt is necessary to stabilize both political and economic and security conditions in Kosovo, and only then, when international conditions are fulfilled, will it be possible to think about the final status of Kosovo
BMMYK' nin Kosova' daki en üst düzey yetkilisi Walter Irvine " Toplumlararası diyalog ve güven inşa önlemleri ve yerel yetkililerin kararlılığıyla birlikte, tabandan tavana bir yaklaşımın Kosova' daki azınlıkların yaşam koşullarının gelişiminde anahtar koşullar " olduğunu söyledi" Inter-community dialogue, confidence-building measures, commitment of the local authorities and a bottom-up approach represent key elements for improving the conditions of Kosovo 's minorities, " said Walter Irvine, the UNHCR 's top official in Kosovo
Yazdan kalma bu sıcaklıklara, neme, hava koşullarına ve bilinmeyen...... fiziksel çürüme koşullarına da bakarsak sanırım bu doğruFactor in the late summer heat, humidity, atmospheric variations and any unknown perimortem physiological conditions, and all bets are off
AB, Makedonya’ ya sekiz koşul sundu ve Avrupa Komisyonunun (AK), görüşmelerin başlamasını değerlendirmesi için bile bu koşulların yerine getirilmesini şart koştuThe EU has put forward eight benchmarks which Macedonia must fulfil if it wants the European Commission (EC) to even consider the start of negotiations
Deleviç: Sırbistan, istikrar ve genişleme süreci çerçevesinde tanımlanıp belirlenen koşullara göre hareket ediyor ve söz konusu koşullar, insan ve azınlık haklarının, hukuk devletinin demokratik ilkelerinin, işlevsel bir pazar ekonomisinin ve AB' nin yasal mirasının hayata geçirilmesini içeriyorDelevic: Serbia is guided by the conditions that have been defined and specified through the stabilisation and enlargement process, and they are the implementation of human and minority rights, the democratic principles of the rule of law, a functional market economy and the application of the legal heritage of the EU
Bir koşul dışında hiç bir koşul olmayan nedir?What' s got no conditions but one condition?
Bazı Makedon analistler, Makedonya' nın Dünya Bankası' ndan IDA koşulları adı verilen ayrıcalıklı koşullarla kredi alması nedeniyle, faizden tasarruf edileceği iddialarını da sorguluyorlarSome Macedonian analysts also call into question the claimed interest savings because Macedonia takes credits from the World Bank under privileged, so called IDA terms
Özellikle ilgilendiğim koşullardan biri de savunma bakanının, silahlı kuvvetler mensuplarının, içinde bulundukları toplumun eşit ve saygın bir üyesi olabilmesini sağlayacak çalışma ve gelişme koşullarını sağlamakla yükümlü olmasıOne of the requirements which I am particularly interested in is that the defence minister must ensure members of the armed forces have conditions of work and development that allow them to be equal and respected members of their communities
Gösterilen sayfa 1. 1605 bulundu cümleler eşleşen ifade koşul kipi.1,492 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.