telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
   
  occurrence of social or personal importance
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • olgu   
 • sonuç   
 • yarışma   
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • eylem   
 • faaliyet   
 • hal   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • organizasyon   
 • tedbir   

Diğer anlamları:

 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
Something that happens or has happened.
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
point in spacetime (physics)
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
holding (a meeting)

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate Events
Talihsiz Serüvenler Dizisi
after event
sonraki olay
aggregate event
toplu olay
asynchronous event
zaman uyumsuz olay
attached event
iliştirilmiş olay
before event
önceki olay
build event
yapı olayı
cascading event
art arda olay
deferred event
ertelenen olay
direct event handling
doğrudan olay işleme
event address
olay adresi
event category
olay kategorisi
event chronicle
olay kroniği
event chronicle rule
olay kroniği kuralı
event class
olay sınıfı
event classification
etkinlik sınıflandırması
event collection stored procedures
olay koleksiyonu saklı yordamları
event consumer
olay tüketicisi
event consumer provider
olay tüketim sağlayıcısı
event filter
olay filtresi
event framework
olay altyapısı
event handler
olay işleyicisi
event horizon
olay ufku
event log
olay günlüğü
Event Log service
Olay Günlüğü hizmeti
event logging
olay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notification
olay bildirimi
event provider
olay sağlayıcısı
event publisher
olay yayımcısı
event query
olay sorgusu
event registration item
olay kayıt öğesi
event routing
olay yönlendirme
event sink
olay alıcısı
event source
olay kaynağı
event table
olay tablosu
Event Trace for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Tracing for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Viewer
Olay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous pattern
olay tabanlı asenkron desen
event-driven
olay güdümlü
event-driven programming
olay güdümlü programlama
eventful
ciddi; önemli; olaylı
Events
Etkinlikler
extrinsic event
dış olay
feature event receiver
özellik olayı alıcısı
intrinsic event
dahili olay
Marketing Event Planning and Execution
Pazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-event
olay sonrası; sonraki olay
pre-event
olay öncesi; önceki olay
process event
işlem olayı
raise an event
olay tetiklemek
routed event
yönlendirilmiş olay
signal event
sinyal olayı
subscription event rule
abonelik olay kuralı
synchronous event
zaman uyumlu olay
system event
sistem olayı
time event
zaman olayı
transition event
geçiş olayı
transport event
aktarım olayı
trigger event
tetikleyici olay
Windows Live Events
Windows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en There would' ve been no way to predict this turn of events
tr Bu yapacağı şeyi, önceden tahmin edebilmenin, hiçbir yolu yok
en Fifty delegates from ‧ uropean countries will participate in the event
tr Konferansa ‧ vrupa ülkesinden elli delege katilacak
en The event brought together representatives of the tourism sector in Croatia, Serbia, Bulgaria, Albania, Turkey and Israel
tr Etkinlik Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkiye ve İsrail' in turizm sektörlerinden temsilcileri biraraya getirdi
en How do animals that have no eyes to see...... or brains to think...... coordinate this event with such precision?
tr Nasıl olupta görmeyen hayvanlar...... ve düşünmek için beyni olmayanlar...... bu olayı böyle bir kesinlikte Koordine ediyorlar?
en The Struga Poetry Evenings event drew more than ‧ poets from ‧ countries to Macedonia, from Thursday (August ‧ th) to Sunday
tr ğustos Perşembe ve Pazar günü arasında düzenlenen Struga Şiir Geceleri için ‧ ülkeden ‧ ten fazla şair Makedonya' ya geldi
en Noting the two countries must bear in mind potential suffering in the event of supply interruptions, White House spokesman Gordon Johndroe called for " the predictable flow of energy to Ukraine and the rest of Europe under market-based, transparent conditions "
tr İki ülkenin arzın kesilmesi durumunda çekilecek potansiyel güçlükleri akıllarından çıkarmaması gerektiğini kaydeden Beyaz Saray sözcüsü Gordon Johndroe, " Ukrayna' ya ve Avrupa' nın geri kalan kısmına pazar bazlı, şeffaf koşullar altında önceden kestirilebilir doğalgaz akışı " yönünde çağrıda bulundu
en He accused the international press of creating a " defamation campaign ", and urged journalists to analyse events properly
tr Erdoğan, uluslararası basını " karalama kampanyası " yaratmakla suçladı ve gazetecileri olayları düzgün analiz etmeye çağırdı
en The event marks the completion of a ‧ year renovation project at the gallery
tr Sergi, galeride ‧ yıldır devam eden yenileme çalışmalarının tamamlanması onuruna düzenlendi
en Kosovo-- timeline of events
tr Kosova ile ilgili önemli olayların kronolojisi
en The event is part of the Karlovac Beer Festival
tr Etkinlik, Karlovac Bira Festivali kapsamında düzenlendi
en Representatives of ‧ regional countries participated in the event
tr Etkinliğe ‧ bölge ülkesinden temsilciler katıldı
en The event appealed to different ethnicities co-existing in Macedonia, offering multicultural food and art
tr Makedonya' da bir arada yaşayan farklı etnik topluluklar etkinliğe ilgi göstererek, yiyecek ve sanat açısından çok kültürlü bir ortam oluşturdular
en The event, entitled " Local and Regional Government in South-East Europe: Experiences and Perspectives ", was held from ‧ ctober to ‧ ctober in Vienna
tr " Güneydoğu Avrupa' da Yerel ve Bölgesel Yönetim: Deneyimler ve Perspektifler " başlıklı konferans ‧ kim tarihleri arasında Viyana' da gerçekleşti
en The event, which opened on World Puppet Day, is bringing together artists from the world over who will perform and participate in workshops, exhibitions and seminars
tr Dünya Kukla Günü' nde başlayan festivalde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar gösteriler yapacaklar ve atölyeler, sergiler ve seminerlere katılacaklar
en Trajkova: We organise different kinds of events including workshops, meetings, exhibits, poetry readings, video showings, speaker programmes
tr Trajkova: Atölyeler, toplantılar, sergiler, şiir okumaları, video gösterimleri, konuşmacı programları gibi farklı tür etkinlikler düzenliyoruz
en Ian Bancroft, founder of the organisation Transconflict, which deals with conflicts in the Balkans, told SETimes he had not expected such a clearly presented opinion by the court and that it could influence future events in the Balkans
tr Balkanlar' daki ihtilaflarla ilgilenen Transconflict adlı örgütün kurucusu Ian Bancroft, SETimes' a mahkemeden bu kadar net bir şekilde sunulmuş bir görüş beklemediğini ve bunun Balkanlar' da gelecekteki olayları da etkileyebileceğini söyledi
en Hosting a charity event for the children' s hospital in New Orleans
tr New Orleans' daki çocuk hastanesi için bağış etkinliği düzenliyordum
en The event runs from Monday (November ‧ th) to Sunday
tr Etkinlik ‧ asım Pazartesi' den Pazar gününe kadar devam edecek
en In its seventh year, the Youth Month event will host a series of cultural and sport activities throughout Kosovo under the slogan " Destination Europe "
tr Yedinci yılında, Gençlik Ayı etkinliği " Hedef Avrupa " sloganı altında Kosova' nın çeşitli yerlerinde bir dizi kültür ve spor etkinliğine ev sahipliği yapacak
en The event was organised by the US Central Command (CENTCOM) as part of regular talks among Iraq coalition members about the operation 's progress and the ongoing security challenges
tr Etkinliği, Irak koalisyon üyeleriyle operasyonun gidişatı ve devam eden güvenlik sorunları hakkında yapılan düzenli görüşmeler kapsamında ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) düzenledi
en Every object that falls into a black holeleaves its mark both at the central mass and on the shimmering hologram at the event horizon
tr Olay ufkunda kara deliğe düşen her nesne kütlenin merkezinde ayrıIır ve hologram olarak titreşir
en The events in December ‧ and February ‧ raised about $
tr Aralık ‧ ve Şubat ‧ te düzenlenen gecelerde yaklaşık ‧ bin dolar toplandı
en Faculty of Political Sciences professor Predrag Simic said the latest events could conspicuously downgrade Serbia 's relations with the EU, after several years of association
tr Siyasal Bilimler Fakültesi profesörlerinden Predrag Simiç, son olayların Sırbistan' ın AB ile ilişkilerini, yıllardır süren ortaklık sonrasında belirgin biçimde bozabileceğini söyledi
en The festival was conceived as a Yugoslav theatre review event
tr Festival, Yugoslav tiyatrosuna yönelik bir inceleme etkinliği olarak tasarlandı
en In all ‧ iH poets will compete for a literature award that will be presented at the event
tr Etkinlikte verilecek edebiyat ödülü için toplamda ‧ şair yarışacak
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.3,515 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.