telaffuz: IPA: /ɪˈvɛnt/ , SAMPA: /I"vEnt/      

Içine Çeviriler Türkçe:

 • olay   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
   
  occurrence of social or personal importance
 • hadise   
   
  occurrence of social or personal importance
 • vaka   
   
  occurrence of social or personal importance
 • etkinlik   
   
  An action or occurrence to which a program might respond. Examples include state changes, data transfers, key presses, and mouse movements.
 • durum   
 • hal   
 • ilinti   
 • ilişki   
 • karşılaşma   
 • münasebet   
 • müsabaka   
 • netice   
 • olay hal   
 • olgu   
 • organizasyon   
 • sonuç   
 • yarışma   

Diğer anlamları:

 
(physics) A point in spacetime having three spatial coordinates and one temporal coordinate
 
(probability theory) A set of some of the possible outcomes; a subset of the sample space.
 
(computing) A possible action that the user can perform that is monitored by an application or the operating system (event listener). When an event occurs an event handler is called which performs a specific task.
 
action by the user which triggers an event handler (computing)
 
Something that happens or has happened.
 
An end result; an outcome (now chiefly in phrases).
 
That which follows something on which it depends.
 
An occurrence; something that happens.
 
point in spacetime (physics)
 
event (in a meet)
 
An occurrence of social or personal importance.
 
probability theory: a set of some of the possible outcomes
 
holding (a meeting)

Sözlük İngilizce Türkçe benzer ifadeler. (64)

A Series of Unfortunate Events
Talihsiz Serüvenler Dizisi
after event
sonraki olay
aggregate event
toplu olay
asynchronous event
zaman uyumsuz olay
attached event
iliştirilmiş olay
before event
önceki olay
build event
yapı olayı
cascading event
art arda olay
deferred event
ertelenen olay
direct event handling
doğrudan olay işleme
event address
olay adresi
event category
olay kategorisi
event chronicle
olay kroniği
event chronicle rule
olay kroniği kuralı
event class
olay sınıfı
event classification
etkinlik sınıflandırması
event collection stored procedures
olay koleksiyonu saklı yordamları
event consumer
olay tüketicisi
event consumer provider
olay tüketim sağlayıcısı
event filter
olay filtresi
event framework
olay altyapısı
event handler
olay işleyicisi
event horizon
olay ufku
event log
olay günlüğü
Event Log service
Olay Günlüğü hizmeti
event logging
olay günlüğüne kaydetme; olay günlüğü
event notification
olay bildirimi
event provider
olay sağlayıcısı
event publisher
olay yayımcısı
event query
olay sorgusu
event registration item
olay kayıt öğesi
event routing
olay yönlendirme
event sink
olay alıcısı
event source
olay kaynağı
event table
olay tablosu
Event Trace for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Tracing for Windows
Windows için Olay İzleme
Event Viewer
Olay Görüntüleyicisi
event-based asynchronous pattern
olay tabanlı asenkron desen
event-driven
olay güdümlü
event-driven programming
olay güdümlü programlama
eventful
ciddi; önemli; olaylı
Events
Etkinlikler
extrinsic event
dış olay
feature event receiver
özellik olayı alıcısı
intrinsic event
dahili olay
Marketing Event Planning and Execution
Pazarlama Etkinliği Planlama ve Gerçekleştirme
post-event
olay sonrası; sonraki olay
pre-event
olay öncesi; önceki olay
process event
işlem olayı
raise an event
olay tetiklemek
routed event
yönlendirilmiş olay
signal event
sinyal olayı
subscription event rule
abonelik olay kuralı
synchronous event
zaman uyumlu olay
system event
sistem olayı
time event
zaman olayı
transition event
geçiş olayı
transport event
aktarım olayı
trigger event
tetikleyici olay
Windows Live Events
Windows Live Etkinlikler

    Ad çekimini göster

"event" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
en One of those attending the three-day event, Kyriake Vlachandrea, said she 's seen that first-hand as a midwife and public school nurse
tr Üç gün süren etkinliğe katılanlardan birisi olan Kyriake Vlachandrea, bir ebe ve devlet okulu hemşiresi olarak birinci elden gördüğünü söylüyor
en Peter Kistermann, the renowned German multimedia artist, performed on the outdoor stage at the Prilep 's Alexandria Park, as part of the annual " City of Culture " event
tr Ünlü Alman multimedya sanatçısı Peter Kistermann, geleneksel “ Kültür Şehri ” etkinliği kapsamında Prilep' deki Alexandria Park' ta bir sokak performansı gerçekleştirdi
en This message re- emphasizes the need for urgent measures to prevent a fatal turn of events and to preserve world peace
tr Bu mesaj kötülüklerin engellenmesi için acil önlemlerin alınmasını bir kez daha vurgulamakta ve dünya barışını korumaktadır
en The event brought together representatives of companies and organisations from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Croatia and Southeast Europe
tr Etkinlikte Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Hırvatistan ve Güneydoğu Avrupa' dan şirket ve örgütlerin temsilcileri bir araya geldi
en In the event of a divorce
tr Yani boşanma olursa
en The focus of the event will be strengthening stability, tolerance and democracy; enhancing cultural, ethnic and religious understanding; and promoting the principles of equality, rule of law and respect for human rights
tr Etkinlik; istikrar, hoşgörü ve demokrasinin güçlendirilmesi, kültürel, etnik ve dini anlayışın geliştirilmesi ve eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin tanıtılması üzerinde yoğunlaşacak
en " This is proof that the Sarajevo Film Festival is becoming one of the most important cultural events in the region, and it is important that artists from the region are accepting this festival as their own, " Merima Spahic, a journalist for the Serbian news agency Beta, said
tr Sırp Beta haber ajansına bağlı gazeteci Merima Spahiç, " Bu, Saraybosna Film Festivali' nin bölgedeki en önemli kültür etkinliklerinden bir haline geldiğinin kanıtı ve bölgeden sanatçıların bu festivali bağırlarına basmaları önemli " dedi
en The annual event highlights the economic, social and educational status of women
tr Her yıl düzenlenen etkinlikte, kadınların ekonomik, toplumsal ve eğitimsel statüsü ön plana çıkarıldı
en Kosovo Albanian officials and politicians, representatives of the Serb and other minority communities, and international diplomats gathered for the three-day event, which was organised by ORA, a reformist political party in Kosovo
tr Kosova' daki reformcu bir siyasi parti olan ORA tarafından düzenlenen üç günlük etkinlikte Arnavut yetkililer ve siyasiler, Sırp ve diğer azınlık toplumlarından temsilciler ve uluslararası diplomatlar bir araya geldi
en For brown bears, the arrival of salmon is the most important feeding event of the year
tr Somonun gelişi kahverengi ayılar için yılın en önemli
en Weather forced the postponement of ‧ sailing events. [ Getty Images ]
tr Hava koşulları nedeniyle ‧ yelken müsabakası ertelendi. [ Getty Images ]
en To help keep the magic alive, agencies organise New Year 's Eve celebrations for children, with Santa Claus the inevitable hero of each event
tr Sihri canlı tutmak için, kuruluşlar çocuklar için Yeni Yıl kutlamaları düzenlerken, Noel Baba her etkinliğin kaçınılmaz kahramanı oluyor
en The event was held in five sections of the Krupa River, from Karaotok to Capljina
tr Etkinlik, Krupa Nehri üzerinde Karaotok' tan Capljina' ya kadar beş etapta gerçekleşti
en We will discuss current events
tr Güncel olayları tartışacağız
en The event featured about ‧ poets from Turkey, the Crimea, Tatarstan, Bashkortostan, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Macedonia and Kosovo
tr Festivale Türkiye, Kırım, Tataristan, Başkortostan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Makedonya ve Kosova' dan yaklaşık ‧ şair katıldı
en Artists from ‧ countries are performing in the two-week event, which is being sponsored by the BiH Federation Ministry of Culture, the Sarajevo Canton Ministry of Culture, and ASA Auto
tr BH Federasyonu Kültür Bakanlığı, Saraybosna Kanton Kültür Bakanlığı ve ASA Auto sponsorluğunda düzenlenen ve iki hafta sürecek olan etkinliğe ‧ ülkeden sanatçılar katılacak
en The event brought together ‧ computer projects that competed for awards in nine main categories: computer graphics, computer animation, offline multimedia, computer and electronic music, web design in arts and culture, web design in society and institutions, web design in entertainment, web design in technology and market and web design information and media
tr Etkinlik, bilgisayar grafiği, bilgisayarlı animasyon, çevrimdışı multimedya, bilgisayarlı ve elektronik müzik, sanat ve kültürde web tasarımı, toplum ve kurumlarda web tasarımı, eğlence alanında web tasarımı, teknoloji ve pazarda web tasarımı ve enformasyon ve medyada web tasarımı olmak üzere dokuz ana kategoride verilecek ödüller için yarışan ‧ bilgisayar projesini bir araya getirdi
en More than ‧ scientists, lecturers and students will take part in the event, which aims to present scientific achievements in an innovative way
tr Bilimsel başarıları yenilikçi bir biçimde sunmayı hedefleyen etkinliğe ‧ den fazla bilim insanı, eğitmen ve öğrenci katılacak
en Approximately ‧ separate events were held in various indoor and open-air venues across Sibenik, with the participation of more than ‧ artists from Croatia and around the world
tr Hırvatistan’ dan ve dünyanın dört bir yanından ‧ ’ ün üzerinde sanatçının katıldığı festival kapsamında, Sibenik’ teki çeşitli açık ve kapalı alanlarda yaklaşık ‧ farklı etkinlik düzenlendi
en An event virtually unimaginable several years ago took place at the Serbia-Montenegro Air Force Command Centre in June
tr Haziran ayında Sırbistan- Karadağ Hava Kuvvetleri Komutanlığında, birkaç sene öncesinde kesinlikle hayal bile edilemeyecek bir olay gerçekleşti
en His political opponents have pledged to sideline Denktash in the negotiations process and push for the island 's unification in the event they win a large majority in the December election
tr Siyasi rakipleri, Aralık ayında yapılacak seçimlerde çoğunluğu kazanmaları halinde Denktaş' ı müzakere sürecinin dışında bırakıp adanın birleşmesi için bastıracaklarına dair söz verdiler
en The event will continue for several months, featuring numerous exhibitions, folklore performances and other events
tr Aylarca sürecek olan etkinlikte çok sayıda sergi, folklor gösterileri ve başka etkinlikler yer alacak
en " [ Belgrade ] citizens leave the best impression... the organisation [ of the event ] is good, there were no problems, " table tennis player Lauren Thorn of Congo said
tr Kongolu masa tenisçi Lauren Thorn, " [ Belgrad ] halkı çok iyi bir izlenim bıraktı... [ etkinliğin ] organizasyonu iyi, sorun yaşanmadı. " dedi
Gösterilen sayfa 1. 3257 bulundu cümleler eşleşen ifade event.5,316 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.