Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdi
en Confirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
tr Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyor
en In line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
tr Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşer
en Proper etiquette would be to offer your name in return
tr Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?
en Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
tr İstanbul Borsası' na Şeriat Kurallarına Uygun İslami endeks geldi
en Sharia Islamic index added to Istanbul Stock Exchange
tr Kurallara uygun bir ip olsun da!
en Just so long as it' s regulation rope
tr Bütün herkes kurallara uygun bir şekilde gitti...Leela' ya ulaşana dek
en All the people went in the rules... until they got to Leela
tr Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ‧ asım Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‧ yılının ilk çeyreğinde helal gıdalar- İslami beslenme kurallarına uygun gıdalar- için standartlar getirileceğini söyledi
en Turkish Industry and Commerce Minister Zafer Caglayan said on Wednesday (November ‧ th) that standards for halal foods-- foods that comply with Islamic dietary laws-- will be introduced in the first quarter of
tr Sırbistan Kentler ve Belediyeler Daimi Konferansı başkanı Corce Staniciç' e göre, bazı belediyeler AB standartlarına uygun kural ve yönetmeliklerin konması konusunda merkezi idare ile görüşme halinde
en According to Djordje Stanicic, president of the Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia, some municipalities are in talks with the central administration regarding the introduction of rules and regulations in accordance with EU standards
tr Kurallara uygun bir hamleydi
en He made a fair move
tr Referandum kurallarına göre, Karadağ' ın Sırbistan ile üç yıl önce kurulmuş olan gevşek birliğinden ayrılabilmesi için, uygun seçmenlerin en az yüzde ‧ sinin Pazar günkü seçimlere katılması ve bunların yüzde ‧ inin Karadağ' ın bağımsızlığından yana oy kullanmaları gerekiyor
en Under referendum rules, at least ‧ per cent of eligible voters must participate in Sunday 's poll and ‧ per cent of them must vote in favour of independence for Montenegro to be able to pull out of its loose union with Serbia, established three years ago
tr Her şey kurallara uygun, Carter
en Everything done by the rules, Carter
tr AB ayrıca Podgorica' nın AB tarafından desteklenen ve referandum sürecinin kurallarını belirleyen Venedik Komisyonu kararlarına uygun davranması konusunda da ısrar ediyor
en It also insists that Podgorica should follow the conclusions of the Venice Commission, an EU-supported body that is drawing up rules for the referendum process
tr Böyle itmek kurallara uygun mu?
en Darrell, is pushing on the last cup legal?
tr Kurallara uygun bir ilk temas kuralım
en Let' s try to make first contact the right way
tr Bu yasa, parlamentoda önümüze konan şekliyle değil, UNESCO ilkelerine dayanılarak, dünya mirası kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıydı. " dedi
en This law should be based on world heritage rules, based on the principles of UNESCO, not in the way that we have received this law in parliament, " he said
tr Elektrik ve doğalgaz üretimi, aktarımı ve dağıtımına ilişkin ortak kurallar getirilmesi, enerji konusunda devlet düzeyinde yetkili makamların, düzenleyici organların ve aktarma sistemi operatörlerinin kurulması ve bölge pazarlarına ilişkin uygun eylem planları geliştirilmesi de anlaşmanın diğer hedefleri arasında yer alıyor
en Other goals include the establishment of common rules for generation, transmission and distribution of electricity and natural gas, the setting up of state-level national energy authorities, regulatory bodies and transmission system operators, and the development of compatible state and regional market action plans
tr Chris, bu iş kuralına uygun ilerlemiyor
en Chris, this is not going by the book
tr Kurallara uygun olmalı
en It' s gonna go according to schedule
tr Kurallara uygun bir şekilde ödendiğinde
en When it is paid, according to the terms
tr Kurallara uygundu
en It was a clean shooting
tr Hükümet, halkın ihtiyaçlarına AB kurallarına uygun şekilde hizmet edecek küçük, düzenli ve etkili bir kamu idaresine duyulan gereği kabul ediyor
en The government has acknowledged the need for a small, streamlined and effective state administration that should serve the public needs based on EU rules
tr Şimdiye kadar, et, süt ve diğer süt ürünleriyle uğraşan ve standartlar tarafından peynir ve benzeri ürünleri soğutarak saklamaları gereken bağımsız işletmelerin yaklaşık yarısı kurallara uygun bulundu
en So far, about half of independent businesses working with meat, milk and other dairy products-- required by the standards to keep cheese and similar goods refrigerated-- are in compliance
tr O kalenin kurallara uygun olmasını hayal bile edemiyorum
en I can' t imagine that castle' s up to code
tr Toplantı bildirisinde, söz konusu kuralların mali kurumun yönetim kurulunun tazminatın büyüklüğü ve ilgili risk üzerinde uygun bir denetime sahip olmasını sağlayacak tedbirler öngörülmesi gerektiği ifade edildi
en The rules should envision measures to ensure that the board of a financial institution has appropriate oversight on the size of compensation and the risk involved, the communique from the meeting said
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.5,174 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.