Içine Çeviriler İngilizce:

Üzgünüz, ama biz sözcük gramer kurallarına uygun olarak Türkçe İngilizce Sözlük çeviriler var. , Yeni bir çeviri Glosbe eklemeyi düşünebilirsiniz.

  Çeviri ekle

Sözlük Türkçe İngilizce benzer ifadeler. (1)

"gramer kurallarına uygun olarak" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Geri dön...... yemin eder misin, sınır çizgisini kurallara...... uygun olarak çizmen üzerine ettiğin bu yemine İsveç ve Rusya güvenebilir mi?
en Come back.... to give your soul as collateral for this border so the rulers of Sweden and Russia can trust your oath?
tr Görgü kurallarına göre karşılık olarak adını söylemen uygun düşer
en Proper etiquette would be to offer your name in return
tr Çarşamba günü onaylanan yasada, AB' nin tavsiye ettiği referandum kurallarına uygun olarak, Karadağ' ın bağımsızlığını ilan edebilmesi için geçerli oyların en az yüzde ‧ inin ayrılma önerisini destekler nitelikte olması şart koşuluyor
en In line with EU-recommended rules for the referendum, the law adopted Wednesday requires that for Montenegro to become independent, at least ‧ per cent of the valid votes cast must be in support of the proposed split
tr Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık Tan Perşembe günü gazetedeki haberi doğrulayarak, operasyonları " uluslararası kurallara uygun " " rutin kontroller " olarak nitelendirdi
en Confirming the paper 's report on Thursday, Turkish Foreign Ministry spokesman Namik Tan described the operations as " a routing procedure, " which was " in line with international rules "
tr Referandum kurallarına göre, Karadağ' ın Sırbistan ile üç yıl önce kurulmuş olan gevşek birliğinden ayrılabilmesi için, uygun seçmenlerin en az yüzde ‧ sinin Pazar günkü seçimlere katılması ve bunların yüzde ‧ inin Karadağ' ın bağımsızlığından yana oy kullanmaları gerekiyor
en Under referendum rules, at least ‧ per cent of eligible voters must participate in Sunday 's poll and ‧ per cent of them must vote in favour of independence for Montenegro to be able to pull out of its loose union with Serbia, established three years ago
tr Bütün herkes kurallara uygun bir şekilde gitti...Leela' ya ulaşana dek
en All the people went in the rules... until they got to Leela
tr Yetkili bütün siyasi partileri kampanyalarını şiddet veya hoşgörüsüzlüğü kışkırtmaksızın, belirli kurallara uygun şekilde yürütmeye çağırdı
en He appealed to all political parties to campaign according to established rules, without provoking hatred or intolerance
tr Elektrik ve doğalgaz üretimi, aktarımı ve dağıtımına ilişkin ortak kurallar getirilmesi, enerji konusunda devlet düzeyinde yetkili makamların, düzenleyici organların ve aktarma sistemi operatörlerinin kurulması ve bölge pazarlarına ilişkin uygun eylem planları geliştirilmesi de anlaşmanın diğer hedefleri arasında yer alıyor
en Other goals include the establishment of common rules for generation, transmission and distribution of electricity and natural gas, the setting up of state-level national energy authorities, regulatory bodies and transmission system operators, and the development of compatible state and regional market action plans
tr Bu da, malların BH' den Hırvatistan' a kurallara ve diğer bütün AB ülkelerine uygun şekilde ihraç edileceği anlamına geliyor. " dedi
en This means that goods will be exported from BiH to Croatia according to the rules and all other EU countries, " Sucic said
tr Ormanda kurallara uygun bir adli tarama yapmadık
en It wasn' t like we did a proper forensic sweep of the woods
tr AB ayrıca Podgorica' nın AB tarafından desteklenen ve referandum sürecinin kurallarını belirleyen Venedik Komisyonu kararlarına uygun davranması konusunda da ısrar ediyor
en It also insists that Podgorica should follow the conclusions of the Venice Commission, an EU-supported body that is drawing up rules for the referendum process
tr İşleri kurallara uygun hale getirmek benim seçimimdi
en It was my choice to return things to a strictly professional level
tr Başvurular, EAR kurallarına uygun bir dizi sabit kritere göre eş zamanlı şekilde değerlendirildi
en The applications were evaluated simultaneously by a fixed set of criteria in accordance with EAR rules
tr İngilizce yayınlanan Nine o' olock gazetesinin yazı işleri müdür yardımcısı Victor Lupu Southeast European Times gazetesine verdiği demeçte, " UAD' nin kararı genel kurallara uygun: hiçbir taraf tam memnun veya memnuniyetsiz değil
en " The ICJ ruling... observes general rules: no party is completely satisfied or completely dissatisfied
tr Kurallara uygun bir şekilde ödendiğinde
en When it is paid, according to the terms
tr Toplantı bildirisinde, söz konusu kuralların mali kurumun yönetim kurulunun tazminatın büyüklüğü ve ilgili risk üzerinde uygun bir denetime sahip olmasını sağlayacak tedbirler öngörülmesi gerektiği ifade edildi
en The rules should envision measures to ensure that the board of a financial institution has appropriate oversight on the size of compensation and the risk involved, the communique from the meeting said
tr Kurallara uygundu
en It was a clean shooting
tr Düzenlediği basın toplantısında Almunia, Atina' nın bütçe açığını ‧ yılında İstikrar ve Büyüme Paktı' nın % ‧ tavanının altına çekerek AB kurallarına uygun hale getirdiğini belirtti
en During a news conference, Almunia said Athens has managed to bring its deficit into line with EU rules, cutting it below the Stability and Growth Pact ceiling of ‧ % GDP in
tr O yüzden, kurallara uygun şekilde,Bu kavgada tek bir şey yok. Silah kullanmak yok
en Therefore, with proper respect for the rules, this fight is engaged with only one rule-- no weapons
tr Bu durum Carnegie Mellon' un mesleki etik kurallarına uygun
en It' s well within Carnegie Mellon' s ethical codes of conduct
tr GAP Institute' ta görevli Rudina Heroi, " Hazinenin serbest pazar ekonomisi kurallarına uygun şekilde dağıtılmadığı ve bunun da işletmelere büyük zarar verdiği yönünde kaygıları dile getirdik. Bu durum şimdi Dünya Bankası raporuyla da doğrulandı. " dedi
en " We raised the concern that the fiscal coffers are not distributed according to the rules of a free market economy, which has damaged businesses greatly, and which is also confirmed by the World Bank report, " GAP Institute 's Rudina Heroi said
tr İş dünyası: Yunanistan açığını AB kurallarına uygun hale getirdi
en Business: Greece brings its deficit into line with EU rules
Gösterilen sayfa 1. 39604 bulundu cümleler eşleşen ifade gramer kurallarına uygun olarak.6,978 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.