Içine Çeviriler İngilizce:

  • jib   
    (verb, noun   )

"yüz ifadesi" ile Örnek cümleler, çeviri belleği

add example
tr Hediyeleri aldığı andaki yüzünün ifadesi var ya!
en And just the look on her face when she got the gifts!
tr Bu yüz ifadesi de demek?
en What is this face?
tr Kartal biçimli yüzündeki dayanıklılık ifadesi takdire değer
en How admirable this fierce endurance isOn the face of this great eagle
tr Fakat Sırbistan Kosova pasaportlarını tanımıyor, bu yüzden de bu insanlar arabalarıyla evlerine gidebilmek için Sırp seyahat belgeleri almak veya Kosova başkentine uçakla gitmek için daha yüksek ücretler ödemeye mecbur kalıyorlar. " ifadesi yer aldı
en But Serbia does not recognise Kosovo passports, so they are forced to take Serb travel documents in order to drive home or face paying higher prices for flights to the Kosovo capital, " Radio Free Europe reported in April
tr Bu, tongaya basmış bir adamın yüz ifadesidir
en This is the face of a guy who stepped in it
tr Adamım, tüm yüz ifadesi değişti
en Man, his whole expression changed
tr Ölü yüzünde bile dehşet ifadesi vardı
en She had been frightened to death
tr BDDK' nın raporunda, " Banka, topladığı mevduatların yüzde ‧ dan fazlasını gizlemiş ve kamu yararına ve resmi belgelerde yayınladığı hesaplarında bunları göstermemiştir, " ifadesi yer alıyor. Banka mevduatlarının güvence altına alınması konulu Türk yasaları uyarınca, kayıp fonlar otomatikman devlet sorumluluğu altına alınıyor
en " The bank hid more than ‧ per cent of the deposits it collected and did not show it in the accounts it published for the benefit of the public and in official documents, " the BDKK report said. Under Turkish legislation on the insurance of banking deposits, the missing funds automatically become the liability of the state
tr Dediklerine göre,...... İmparator' un Türklere karşı olan zaferini duyunca...... yüzünde kapı dışarı edilmiş bir köpeğin...... ifadesi varmış
en They say that when she was told of his victory over the Turks, she looked like a dog being thrown out of a window
tr O yüz ifadesi ile olmaz
en Not with that face, no
tr Ne haşmetli bir yüz ifadesi!
en What a powerful face!
tr Artık, güldüğünde bile yüz ifadesi değişmiyor
en Now her expression doesn' t change even if she smiles
tr Hazine bakanlığının bildirisinde, " Salih Kadı' nın Arnavutluk' taki şirketlerinde genel müdür olarak görev yaptı ve Kadı Grubu' nun Arnavutluk' taki yatırımlarında yüzde ‧ pay sahibi olduğu söyleniyor, " ifadesi yer aldı
en " Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the treasury department said
tr Onun o haline bakmaya yüreğim elvermiyor, olaydan önceki...... yüz ifadesi, vücudu gözümün önünden gitmiyor
en I can' t bring myself to look at what used to be his face... what used to be his body before it got burnt up
tr IMF' den Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, " Mali disipline olan bağlılıklarından vazgeçmeyerek, yetkililer ‧ yılındaki toplam faiz dışı harcamaların onaylanan bütçeyi aşmamasını sağlayacak ve sosyal sigorta sistemindeki açığı GSYİH' nın yüzde ‧ i olan program tavanı dahilinde tutacak tedbirleri uygulayacaklardır, " ifadesi yer alıyor
en " Underscoring their commitment to fiscal discipline, the authorities will adopt measures to ensure that aggregate primary expenditures in ‧ do not exceed the approved budget and to keep the deficit in the social security system within the programme ceiling of ‧ per cent of GNP, " the IMF said in a press release Monday
tr Gelada sürüsünde, çekişmeler genellikle bir yüz ifadesi ile gösterilir
en In gelada society, disputes are usually settled by just pulling a face
tr Dünya örgütünün Perşembe günü yayınladığı bildiride, " Seller yüzünden Bulgaristan' da ‧ bin kişi gıda, yatak, hepatit aşısı, antibiyotik ve böcek kovucuya ihtiyaç duyuyor ve BM örgütleri acil durum yardımı sağlamayı sürdürüyor, " ifadesi yer aldı
en " With ‧ people in Bulgaria in need of food, bedding, hepatitis vaccine, antibiotics and insect repellent due to heavy flooding, UN agencies are continuing to provide emergency aid, " the world organisation said in a statement Thursday
tr Cidden insanların yüz ifadesindeki o küçük farklılıkları görebiliyor musun?
en You can really see those tiny of differences in a person' s expression?
tr Şu anda yüzünde şaşkınlık ifadesi var
en Right now he' s got a real bewildered Iook on his face
tr İnsanların içinde bulunduğu durum ve gerçekleri asla gözardı etmemeliyiz. Bu yüzden de anayasaya yazacağımız maddeler, siyasi iradenin bir ifadesi olarak önem taşıyor. "
en We must never get into a position ignoring the situation the people are in and their reality; [ therefore ] it is important what we put into the constitution as an expression of political will, " he explained
tr Bu mutlu bir yüz ifadesi değil
en That' s not a happy face
tr Cesedi bulunduğunda,Yüzünde acı ifadesi varmış
en When her body was recovered, her face showed gruesome pain
tr Üzgün bir yüz ifadesi vardı.Şimdiye kadar hiç görmediğim üzgün bir ifade
en With a very sad face, the saddest I have ever seen
tr Bata Müdürü Dragan Paykoviç belki de tevazu göstererek ifadesiz bir yüzle, " Podgorica' da o kadar da fazla ayakkabı mağazası olduğunu sanmıyorum. " dedi
en Perhaps playing coy, Bata Manager Dragan Pajkovic said with a straight face: " I do n't think there are so many shoes stores in Podgorica. "
Gösterilen sayfa 1. 27561 bulundu cümleler eşleşen ifade yüz ifadesi.8,709 ms bulundu.Çeviri anılar insan tarafından oluşturulur, ancak bilgisayar hataları neden olabilir hizalanır. Onlar birçok kaynaktan gelen ve kontrol edilmez. Uyarısında bulundu olun.